Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Tanning Man

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Tanning Man en een cliënt waarop The Tanning Man deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen The Tanning Man

The Tanning Man zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Tanning Man zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Tanning Man melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Tanning Man het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. Betaling

The Tanning Man vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet The Tanning Man vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The Tanning Man aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. The Tanning Man neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. The Tanning Man behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The Tanning Man zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

The Tanning Man is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Tanning Man verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

The Tanning Man is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Tanning Man is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Tanning Man is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen

8. Cadeaubon


Een cadeaubon uitgegeven door The Tanning Man is enkel en alleen inwisselbaar bij The Tanning Man.

De cadeaubon is geldig op het gehele behandelings- en producten aanbod van The Tanning Man.

De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.

De cadeaubon is onbeperkt geldig.

Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling of het product dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.

Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

9. Beschadiging & diefstal

The Tanning Man heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. The Tanning Man meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Tanning Man. The Tanning Man moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal The Tanning Man de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien The Tanning Man en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Tanning Man het recht verdere behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen The Tanning Man en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.